පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������������������������ ������������ ��������� ������

������������������������������ ������������ ��������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close