පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������������������������� ��������� ������������������������

��������������������������� ��������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close