පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������������������������� ��������� ��������� ������������������������������

��������������������������� ��������� ��������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close