පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������������������������� ��������� ��������� ������������������������������ 2

��������������������������� ��������� ��������� ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close