පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������� ��������� ��������������������������������� ���������

��������� ��������� ��������������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close