පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������ ��������������������� ������ ������ ���������������������

������������ ��������������������� ������ ������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close