පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������������ ��������������������������� ��������������������������� ������

������������������ ��������������������������� ��������������������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close