පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������������������� ������ ������������

��������������������� ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close