පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප අනුකූල හේතුවේන් හට ගන්නා ඵලය

අනුකූල හේතුවේන් හට ගන්නා ඵලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close