පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������������ ������������������������ ���������������������

������������������ ������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close