පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප උපාදාන රූපයන්ගේ හට ගැනිම

උපාදාන රූපයන්ගේ හට ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close