පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������������������� ������ ������������������������ ��������� ���������

��������������������� ������ ������������������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close