පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������� ��������� ������������������������ ���������������

��������� ��������� ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close