අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������������������������ ��������������� ������������������������������

������������������������ ��������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close