අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������ ��������������� ���������������

������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close