අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ��������������� ��������������� ������������������

��������������� ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close