අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ��������������������������� ��������� ���������������

��������������������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close