අභිධර්මයචිත්තය ��������� 181

��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close