අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ��������������� ������������������ ��������������������� ������������ ���������������

��������������� ������������������ ��������������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close