අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ��������������� ������������������������ ���������

��������������� ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close