අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������������ 91 ��� ������������ ��������� ������������������

������������ 91 ��� ������������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close