අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������������������������ ������������������������������ ��������������������� ������������ ���������������

������������������������ ������������������������������ ��������������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close