අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������������ ������������������������ ������ ���������������������������

������������ ������������������������ ������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close