අභිධර්මය ���������

��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close