අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ��������������� ������������������ ������������ ���������

��������������� ������������������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close