අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������������ ��������������������� ��������������� ������������������

������������ ��������������������� ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close