අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������ ������ ������������ ��������������� ���������������

������ ������ ������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close