අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������������������������������������ ���������������������������

������������������������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close