ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ��������������������������� ���������������

��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close