ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කැඩෙන ‍දේ කැඩෙත.

කැඩෙන ‍දේ කැඩෙත. යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close