ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ������������������������������������������

������������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close