ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ��������� ������ ��������������� ���������������������

��������� ������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close