ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ගති ලක්ෂන වෙනස් විම

ගති ලක්ෂන වෙනස් විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close