දාන කථා ������������ ��������������� ������������������ 2

������������ ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close