ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍රපිරිත් සජ්ජායනා කිරීම ������������������ ������������ ������������

������������������ ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close