පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������ ������ ��������� ������������������������

������������ ������ ��������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close