පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������������������������,��������������������������������� ��������������� ������������������

������������������������������,��������������������������������� ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close