පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������������, ��������������������� ���������������, ������������������, ��������������� ������������������

������������������, ��������������������� ���������������, ������������������, ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close