පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������������������������������� ������������������������ ������������������������

��������������������������������� ������������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close