පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප චන්දරාගයෙන් බැදීමෙන් ගොඩ නැගීම

චන්දරාගයෙන් බැදීමෙන් ගොඩ නැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close