පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������������������������ ��������������� ��������� ������

������������������������������ ��������������� ��������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close