පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප පැවැත්මෙන් ජාතිය පහලවේ

පැවැත්මෙන් ජාතිය පහලවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close