පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������� ��������� ������������������ ���������������

��������� ��������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close