පුනරුප්පත්තිය ��������� ������������������ ������������ ��������������� ���������������

��������� ������������������ ������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close