නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ������������ ��������� ��������������� ���������������

������������ ��������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close