නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ��������� ��������� ������������ ��������� ������������������

��������� ��������� ������������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close