නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ������������ ��������������������������� ������������������ ���������������������������

������������ ��������������������������� ������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close