නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ������������������ ������ ��������� ��������������������� ������������

������������������ ������ ��������� ��������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close