නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ������������ ��������������������������� ������������������ ��������� ��������� ��������������������� ���������������

������������ ��������������������������� ������������������ ��������� ��������� ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close