නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ������ ������������ ������������������������

������ ������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close