නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ��������������� ������ ���������������, ������������������ ���������������

��������������� ������ ���������������, ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close